Algemene Voorwaarden

1. Definities

Matching-IT BV hierna (Matching-IT) en daaraan gelieerde dochter­ ondernemingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Matching-IT BV. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Matching-IT voorziet van (een) professional(s). Opdracht: De overeenkomst tussen een opdrachtgever en Matching-IT op grond waarvan Matching-IT diensten verleent aan opdrachtgever. Diensten: Alle door Matching-IT voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werving & selectie, uitzenden, payrolling, detachering, consultancy, organisatieadviezen, ondersteuning. Kandidaat: een persoon die door Matching-IT bij opdrachtgever wordt voorgesteld om een vacature bij opdrachtgever te vervullen. Honorarium: De door opdrachtgever aan Matching-IT verschuldigde vergoeding in verband met de opdracht. Werving en selectie: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Matching-IT op grond waarvan werving en selectie­ en/of executive search­werkzaamheden verricht worden ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Werking, opdracht en vervulling

a. De opdracht waarbij Matching-IT een of meerder kandidaten Werft en Selecteert die mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever worden geïntroduceerd ten behoeve van directe indiensttreding bij opdrachtgever.
b. Er is sprake van een opdracht indien Matching-IT feitelijk aanvangt met het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de werving en selectie.
c. De opdracht is succesvol vervuld indien en zodra een door Matching-IT bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Matching-IT geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
d. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Matching-IT aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen dertien maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht of afwijzing in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
e. Het honorarium is eveneens verschuldigd indien de door Matching-IT geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt.

3. Honorarium

a. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Matching-IT aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht ten bedrage van: 25% van het bruto jaarsalaris salaris met een minimum-fee van 7500 euro.
b. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door Matching-IT aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, auto van de zaak (wordt gelijkgesteld aan zevenduizend euro bruto salaris), onkostenvergoedingen en verder alle als inkomsten te kwantificeren uitkeringen, (management-)vergoedingen en employee benefits.
c. In het geval van een dienstverband korter dan een jaar en/of een parttime dienstverband, wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.

4. Informatieplicht

a. De opdrachtgever is gehouden om direct na een daartoe gedaan verzoek aan Matching-IT middels arbeidsovereenkomst, afwijzing en/of andere correspondentie gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Matching-IT geselecteerde kandidaat.
b. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Matching-IT gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

5. Geheimhouding
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door Matching-IT voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matching-IT aan een derde bekend te maken.
b. Het is opdrachtgever niet toegestaan om afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het honorarium op enigerlei wijze of op enig tijdstip ter kennis te geven aan de kandidaat.
c. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Matching-IT een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Matching-IT om volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Verantwoordelijkheid

a. Matching-IT is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever.
b. Voor de beslissing om met een door Matching-IT geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk.
c. Matching-IT is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaten selecteert. Matching-IT is niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen of om informatie te verzamelen over het arbeids- en/of persoonlijk verleden van de kandidaat. Over de medische gesteldheid of arbeidsongeschiktheidsverleden van de kandidaat zal Matching-IT evenmin actief informatie verzamelen.
d. Matching-IT aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Matching-IT is aangedragen.

7. Facturering

a. Het honorarium wordt aan de opdrachtgever gefactureerd op de dag dat de kandidaat de arbeidsovereenkomst aanvaard of uiterlijk op de geplande datum waarop de werkzaamheden aanvangen.
b. Alle bedragen zullen worden vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting (BTW).

8. Coulanceregeling

a. Indien een arbeidsovereenkomst met een kandidaat binnen dertig dagen na aanvang eindigt, omdat de kandidaat zelf stopt of opdrachtgever de overeenkomst met kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door opdrachtgever met relevante stukken dient te worden onderbouwd, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever 50% van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen.
b. Deze regeling vervalt indien het niet naar behoren functioneren aan de opdrachtgever verwijtbaar is en/of bij overschrijden van de betalingstermijn(en) behorende aan deze opdracht.

9. Betalingen

a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van Matching-IT. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan Matching-IT niet bevrijdend is betaald.
b. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
c. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Matching-IT tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
d. Indien Matching-IT overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden Matching-IT alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ingeschakelde derden en alle kosten die Matching-IT binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft Matching-IT de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
e. Reclames omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Matching-IT zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
f. Indien opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen en ongeacht of er sprake is van een reclame als bedoeld in punt e.: 1) zijn de verplichtingen van Matching-IT tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij is verschuldigd, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele incassokosten en/of andere kosten daaronder begrepen); 2) kan Matching-IT van opdrachtgever volledige betaling en/of afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
b. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Den Haag