Privacy Policy

Privacy Statement Matching-IT B.V.

 

Matching-IT B.V. is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Matching-IT is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Matching-IT ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Uw privacy rechten
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacy statement

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Matching-IT B.V. kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Matching-IT kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.)
 • Indien er sprake is van een overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Gegevens ID-bewijs
 • Werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Bij een zakelijke relatie (medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten etc.):
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens

 

 1. Verwerkt Matching-IT B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Matching-IT B.V. verwerkt als verwerkersverantwoordelijke alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na toestemming voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

 

 1. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Matching-IT B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen en informatie die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven, etc.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole en certificeringen
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

 1. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder hoofdstuk 9.  

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot vijf jaar na toestemming wettelijke grondslag. U krijgt bij verloop van de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via email. Indien u voor Matching-IT B.V. werkt/heeft gewerkt zijn uw persoonsgegevens beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar.

 

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij hoofdstuk 3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

 1. Uw privacyrechten

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Matching-IT B.V. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 9.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Het gebruik van cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde nietidentificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Matching-IT B.V. maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies; Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Matching-IT B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Matching-IT B.V. heeft hier geen invloed op. Matching-IT B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 1. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Matching-IT B.V., kunt u contact met ons opnemen

Matching-IT B.V.

Diepenhorstlaan 5

2288 EW Rijswijk

Telefoonnummer: 085-7600568

E-mailadres info@matching-it.nl

 

 1. Wijzigingen in onze privacy statement

Matching-IT B.V. behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.